mandag den 19. februar 2018

Profitcenter

En lang række virksomheder og firmaer består i dag af flere forretningsområder, selvom disse virksomheder fra start formentligt alene bestod af et enkelt forretningsområde. Dette er eksempelvis fabrikker der oprindeligt producerede lecablokke på blokmaskiner. Disse fabrikker udnytter den overskydende kapacitet til at producere både belægningssten, kantsten, støttemursten og lecablokke. Disse betonvarer sælges herefter til alt fra tømmerhandlere, anlægsgartnere, entreprenører og private personer og leveres på egne lastbiler. I dette tilfælde er der nu forskellige produktgrupper som leveres til forskellige kundegrupper samt forskellige afdelinger. Typisk bogføres alle transaktioner for denne type produktionsvirksomheder på én samlet balance, hvorved ledelsen alene kan se det samlede resultat for produktionsvirksomheden. Delt betyder, at ledelsen ikke kan se hvor der tjenes penge og hvor der i værste fald tabes penge.

Det er her en statsautoriseret revisor kan hjælpe ejerlederen, direktionen eller bestyrelsen med at udarbejde profitcentre. Et profitcenter måler indtjeningen på et givet område og tilsammen stemmer samtlige profitcentre til den ovenstående samlede finansbalance. Først og fremmest kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at opdele den samlede virksomhed i profitcentre. Her kan det være en produktionsafdeling og en transport- og logistik afdeling. I produktionsafdelingen medgår den samlede omsætning for alle betonvarer, mens der fragår omkostninger til råvarer, løn, afskrivninger mv., men også til fragt ud fra hvad en uafhængig vognmand ville forlange i transportomkostninger. Denne transportomkostning bliver modsat en indtægt i transport- og logistikafdelingen, hvor der fragår omkostninger til brændstof, vedligeholdelse, chaufførlønninger, afskrivninger osv. Herudover bør produktionsafdelingen i dette eksempel opdeles i de enkelte varegrupper såsom fliser, belægningssten, lecablokke mv., ligesom disse varegrupper bør deles op på kundegrupperne tømmerhandlere, erhvervsdrivende og private. Det er vigtigt at sikre sig at den statsautoriserede revisor har erfaring med økonomirapportering fordelt på profitcentre, da det er vigtigt at den statsautoriserede revisor formår at opdele alle indtægter og omkostninger korrekt, ligesom det er vigtigt at den statsautoriserede revisor ikke fordeler omkostninger der ikke kan fordeles korrekt ud på de enkelte profitcentre. Disse omkostninger som ikke bør fordeles kan eksempelvis være omkostning til forsikring af en domicilejendom.

På baggrund af de nævnte profitcentre hjælper den statsautoriserede revisor topledelsen med at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger ved at udarbejde det bedste beslutningsgrundlag i form af en relevant intern økonomirapportering.

fredag den 9. februar 2018

Iværksætter


Som iværksætter er det meget vigtigt at få den bedst mulig rådgivning når man starter egen virksomhed. Denne rådgiver bør være en statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor har en relevant uddannelse og en relevant erhvervserfaring hvorved den statsautoriserede revisor har hjulpet adskillige iværksættere med at starte egen virksomhed. Da en statsautoriseret revisor har hjulpet adskillige iværksættere har statsautoriserede revisorer set eksempler på iværksættere som fik succes med at stifte egen virksomhed, og statsautoriserede revisorer har set eksempler på iværksættere som absolut ikke fik succes med at stifte egen virksomhed. Derfor er en statsautoriseret revisor god at vurdere om den forretningsplan som iværksætteren har udarbejdet er bæredygtig i praksis. Herudover er en statsautoriseret revisor god til at rådgive iværksætteren om hvorvidt en virksomhed skal stiftes som et aktieselskab, et anpartsselskab, et iværksætterselskab, et interessentskab, som en personligt drevet virksomhed eller noget helt andet. Denne rådgivning baserer den statsautoriserede revisor på vurderinger om hæftelse af gæld, om offentlig regnskabsaflæggelse, om signaler overfor iværksætterens potentielle kunder og långivere osv.

Herudover hjælper den statsautoriserede revisor ofte en iværksætter med at søge tilskud, ligesom den statsautoriserede revisor udarbejder budget for iværksætteren til brug for iværksætterens bank eller pengeinstitut.Når iværksætteren har startet virksomheden kan den statsautoriserede revisor hjælpe med bogføring, med momsangivelser og med lønangivelser, ligesom den statsautoriserede revisor kan opstille årsrapport og forsyne denne årsrapport med en erklæring – eksempelvis en revisionserklæring, en reviewerklæring, en erklæring om udvidet gennemgang eller en erklæring med assistance med opstilling af regnskab. Valget af revisorerklæring hænger nøje sammen med valget om hvorvidt iværksætteren stiftede virksomheden som et selskab eller som en personligt drevet virksomhed, og af de eventuelle krav der stilles til iværksætteren fra banken/pengeinstituttet eller fra øvrige långivere. På baggrund af årsrapporten kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at udarbejde skatteregnskab og selvangivelse, ligesom den statsautoriserede revisor kan hjælpe iværksætteren med rådgivning og øvrige forhold.

Det er derfor vigtigt for en iværksætter at bruge en statsautoriseret revisor – gerne en statsautoriseret revisor med speciale i iværksættere eller i forretningsudvikling.

torsdag den 8. februar 2018

Momsfradrag


Moms, den såkaldte merværdiafgift blev indført for mange år siden og er en afgift der pålægges varer og tjenesteydelser. Er man erhvervsdrivende og momsregistreret får man fradrag for betalt moms på de fleste varer og tjenesteydelser man køber i virksomheden af erhvervsmæssige årsager, ligesom man modsat skal pålægge de varer og tjenesteydelser virksomheden sælger moms som virksomhedens kunder herefter betaler. Konsekvensen er i de fleste tilfælde at det er den private forbruger der i sidste ende kommer til at betale momsen.

Som sagt er det ikke al moms en erhvervsvirksomhed kan fratrække. Det er her ligegyldig om der drives erhverv i selskabsregi såsom anpartsselskab, iværksætterselskab, holdingselskab eller aktieselskab, eller om der drives et interessentskab, en virksomhedsordning eller lignende. Reglerne for momsfradrag er ens.

I et normalt firma er der en masse omsætning skal der skal betales moms af. Samtidig er der en masse udgiver til vareforbrug / råvareindkøb, løn og markedsføring osv., hvoraf der må fratrækkes moms af eksempelvis varekøb, men ikke af løn. Da der forhåbentligt er overskud i firmaet, ligesom der skal betales moms af al omsætning – men ikke trækkes moms af alle omkostninger, er det som udgangspunkt et sundhedstegn for virksomheden at betale moms. De fleste virksomheder køber dog engang imellem noget meget dyrt som har en lang levetid. Dette kan eksempelvis være en ny dyr maskine i en produktionsvirksomhed. Ved en investering i en ny produktionsmaskine må virksomheden refundere momsen med det samme, hvorved virksomheden kan opleve såkaldt negativ moms i en momsperiode. Dette betyder at virksomheden ikke skal betale moms i perioden, men i stedet får penge tilbage i moms. I dette tilfælde er det ikke et sygdomstegn for virksomheden at momsfradraget er større end den moms firmaet skal betale.

Det er selvfølgelig vigtigt at en erhvervsdrivende for alle de momsfradrag der er mulige at får. Det er derfor vigtigt at erhvervsdrivende benytter en statsautoriseret revisor, da statsautoriserede revisorer har en høj viden om momsfradrag, ligesom de statsautoriserede revisorer ved hvornår de skal konsultere en decideret momsekspert eller momskonsulent. Og disse momseksperter eller momskonsulenter er normalt ansat i statsautoriserede revisionsfirmaer.

tirsdag den 7. november 2017

Far eller mor i et generationsskifte

Det er så godt som altid en meget stor og svær beslutning at overdrage en virksomhed til næste generation. Man har haft virksomheden i mange år og virksomheden har været en så stor del af fars og mors identitet at mor og far som minimum betragter virksomheden som deres barn på mindst lige fod med deres ”rigtige” børn. Herudover er især far sjældent i tvivl om at han er verdens absolut bedst egnede til at lede virksomheden og der kan næppe stilles spørgsmål ved at der vil opstå den ene forretningsmæssige ulykke efter den anden hvis ikke far selv sidder for bordenden i bestyrelseslokalet, træffer alle væsentlige beslutninger i firmaet og selv forestår den daglige ledelse.
Desværre gælder det også for ejerledere og forældre som ejer en virksomhed at de bliver ældre – uanset om virksomheden er et aktieselskab eller et anpartsselskab. Derfor skal firmaet generationsskiftes før eller siden. Det gode råd er her at påbegynde generationsskiftet i god tid og at vælge de nærmeste rådgivere med omhu. Den nærmeste rådgiver i et generationsskifte er normalt en faglært statsautoriseret revisor. Som ejerleder vælger man ofte at beholde sin hidtidige statsautoriserede revisor da ejerlederen igennem mange år har opbygget et tillidsforhold til den statsautoriserede revisor. Vælger far og mor at beholde den nuværende statsautoriserede revisor som rådgiver, bør sønnen eller datteren finde deres egen statsautoriserede revisor. Herved sikrer man at den skattemæssige måde generationsskiftet sker på er den mest fordelagtige under hensyntagen til hele familien samt til selve den virksomhed der skal generationsskiftes. Herudover sikrer man at den ene statsautoriserede revisor fokuserer mest på at mor og far får penge nok til at leve livet som pensionister og at der ikke sker skævdeling af formuen mellem børnene, samtidig med at den anden statsautoriserede revisor sikrer at sønnen eller datteren ikke betaler for meget for virksomheden eller overtager en for stor fremtidig skattebyrde, samtidig med at den rette statsautoriserede revisor kan rådgive den nye generation om de utallige udfordringer der er forbundet med at overtage en virksomhed fra deres forældre.

Afhændelse af forretning

Generationsskifte er blot en af flere muligheder indenfor forretningsafhændelse. Bedre Rådgivning har skrevet en del om forretningsafhændelse inklusiv et større afsnit om generationsskifte

fredag den 10. marts 2017

Salg af virksomhed

Alle virksomheder skal sælges på et eller andet tidspunkt. Det kan være fordi hovedaktionæren får et tilbud der ikke kan siges nej, og det kan være fordi fremtidsudsigterne for virksomheden ser dystre ud hvorved det er bedre at sælge virksomheden nu i stedet for at virksomheden på et senere tidspunkt får underskud og ender i en konkurs. Salg af virksomhed kan derfor ske til en konkurrent, til næste generation, til en kapitalfond eller til en helt tredje.

Når man gerne vil sælge sin virksomhed, bør man rådføre sig med sin statsautoriserede revisor flere år inden virksomheden skal sælges. Dette gælder uanset om virksomheden drives i personlig regi, om virksomheden drives som et aktieselskab, som et anpartsselskab mv. Først og fremmest kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at salgsmodne firmaet. Salgsmodning betyder i princippet at man gør virksomheden mere værd for den fremtidige køber af virksomheden. Salgsmodning kan derfor være at gøre den daglige drift uafhængig af en nuværende aldrende ejerleder ved at overdrage den daglige drift til en yngre professionel direktør. Ved at frigøre ejerlederen fra den daglige drift viser man potentielle virksomhedskøbere at virksomheden kan klare sig selv, hvorved værdien af virksomheden reelt kommer fra den virksomhed der skal sælges og ikke fra ejerlederen som person. Salgsmodning kan også være udarbejdelse af en klar strategi for virksomheden samt en række driftsoptimeringer der øger virksomhedens overskud, ligesom salgsmodning kan være udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgninger. Ved at budgettere virksomhedens overskud og efterfølgende dokumentere at budgetterne var realistiske, viser virksomheden at det budget potentielle virksomhedskøbere modtager med stor sandsynlighed er realistisk. Og herudover siger det vel nærmest sig selv at jo større overskud en virksomhed har, jo mere er virksomheden værd.

Udover salgsmodning kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at lave den rigtige struktur på virksomheden, evt. ved at omdanne virksomheden til et aktieselskab og efterfølgende ved brug af omstruktureringen aktieombytning at sørge for at det selskab der skal sættes til salg ejes af et holdingselskab således virksomhedsejeren ender med en skattefri avance i et holdingselskab, hvorefter holdingselskabet kan betragtes som en pensionsopsparing.

Der er mange ting der skal gøres når man vil sælge sin virksomhed, så jo før du involverer din statsautoriserede revisor jo bedre.

torsdag den 11. februar 2016

Revisor

Revisorer laver og godkende regnskaber for klienter og kunder, samt sælger rådgivning til kunderne om deres økonomiske forhold.

Revisorer bliver typisk ansat  hos: Banker, Forsikringsselskaber, Revisionsvirksomheder, Skatteforvaltninger

Der findes en række forskellige jobtitler indenfor revision. Blandt andet: Registreret revisor, Reviserassistent, Revisormedhjælper, Statsautoriseret revisor